Klubbens referater

rettet d.4/2-2024 Flemming


Referat fra generalforsamling afholdt onsdag den22-02-2023

Afholdt i KMFK Mødelokale ved Musisk Skole


Deltagere: Der var 9 fremmødte medlemmer.Generalforsamlingen startede kl. 1900.

Referent: Martin Sørensen
 1. Valg af dirigent

Claus Christensen


 1. Valg af referent

Martin Sørensen


 1. Bestyrelsens beretning v/formanden

Bestyrelsens beretning:

Den 27. marts var sidste dag i marts,hvilket betyder Sommertidsstart og ikke mindst Sæsonstart.

Bestyrelsen var tradition tro vært medpølser og sodavand.

2022 var året hvor klubben kunne fejre60-års jubilæum. Dette blev fejret den 3. september med fin

aktivitet på flyvepladsen. En tak skallyde til festudvalget.

Flyvepladsen lagde den 24. septemberplads til Dronesport Danmarks finaleløb. Det var med kort frist

klubben sagde OK til at kunne værevært for dette arrangement, som viste sig at blive en superspændende

og hyggelig dag. Dronesport var vildtbegejstret for vores plads og arrangementet og de vil meget gerne

vende tilbage i 2023. Bestyrelsen vilforsøge at reklamere for arrangementet, da dette er publikumsvenlig

og kan være med til at promovere voresklub. Vi håber også nogle af klubbens medlemmer vil give en

hånd med til arrangementet.

Sæsonafslutningen blev traditionen troafholdt i forbindelse med Sommertid slut, dog var det flyttet til

lørdag den 29. oktober. Der var fintfremmøde trods en lidt blæsende vejr. Igen var klubben vært med

pølser med brød og sodavand.

Der er blevet indkøbt en ny containertil opmagasinering af telte og stole og border.

Medlemstallet for året 2022 tæller39.


Beretningen blev godkendt.

 1. Det reviderede regnskab v/kassereren

Helge gennemgik det reviderederegnskabet.

Der blev ved sidste generalforsamlingvedtaget at der skulle budgetteres med indkøb af etforbrændingstoilet til at opsætte i klubhuset. Dette er ikke blevetindkøbt i 2022 og bliver derfor overført til budgettet 2023.

Der var ingen spørgsmål tilregnskabet.


 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 1. Valg af kasserer – Helge Thorndal Andersen.

 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlem – Claus Christensen og MartinSørensen.

 3. Valg af 1 suppleant – Mark Law.

 4. Valg af 2 revisorer – Rud Olsen og Tage Steen Larsen.

 5. Valg af 1 revisorsuppleant – JannPersson.


 1. Fastsættelse af kontingent for 2023

Kontingenterne blev sat til følgende:

Senior, over 25 år: 800,- kr. éngang årligt.

Pensionist, over 65 år: 500,- kr. éngang årligt.

Passive medlemmer: 250,- kr. én gangårligt.

Junior 2, 18 - 25 år: 360,- kr. éngang årligt.

Junior 1, 10 - 17 år: 200,- kr. éngang årligt.

Familietillæg: 50,- kr. pr. ekstramedlem én gang årligt. Tillægget kan kun tilknyttes Senior- ellerPensionistmedlemsskab. Junior Kontingent kan ikke tilknyttesfamilietillæg.


 1. KMFK i fremtiden.

Det blev drøftet hvilke tiltag derskal til for at tiltrække nye medlemmer.

Følgende forslag kom frem.

 • Modelflyvningens dag den 14. maj – bedre reklamering forarrangementet, evt. simulator i klubhuset. Simon vil gerne hjælpemed drone simulator.

 • Bevæg festival Kalundborg 2. september – plads medsimulatorer, modeller og andre.

 • Togbytte dag i Tømmerup Hallen 15. oktober 2023, igen medmodeller og simulatorer.

 • Dronesport afdeling. Hvis de afholder et arrangement hos osskal dette også reklameres via Kalundborg infoskærme.


 1. Behandling af indkomne forslag.


 1. Eventuelt

Mark havde en forespørgselse fraJetfolkene om man kan udvide banen med 20m så den kommer op på180m. Bestyrelsen undersøger hvor meget dette evt. kommer til atkoste.Generalforsamlingen sluttede kl. 20.33.

Referat fra generalforsamling afholdt onsdag den 06-04-2022

Afholdt i KMFK Mødelokale ved Musisk Skole

Deltagere: Der var 10 fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen startede kl. 1900.

Referent: Martin Sørensen

Valg af dirigent

Helge

Valg af referent

Martin

Bestyrelsens beretning v/formanden

Bestyrelsens beretning:

Igen i år har året været præget af Corona, som har haft indvirkning på hvor meget der er sket i klubben det forgangne år.

Starten på sæsonen og foråret 2021 kunne heldigvis afholdes uden de store restriktioner.

Men det kunne mærkes at der ikke var det samme aktivitetsniveau på pladsen som før Coronaens indtog.

Udendørssæsonen forløb således uden nævneværdige begivenheder.

Årets sæsonafslutning blev slået sammen med en oprydningsdag, hvilket var en succes.

En masse trailere blev fyldt med affald fra pladsen og diverse skure blev gået igennem og der blev sorteret godt ud. Efterfølgende var klubben, traditionen tro, vært med pølser og brød og noget til at skylle det ned med. Vi takker for den store tilslutning til dagen. Det pyntede meget på vores plads.

Indendørssæsonen har ligeledes været forløbet stille og roligt med en 3-5 personer hver gang. Flyvningerne foregik primært i Kalundborg Hal 1, men der har også været flyvninger i Rørby hallen de dage hvor Kalundborg hallen ikke har været ledig. Der kigges på om en anden hal i kommunen kunne være bedre at anvende end Kalundborg Hal 1, hvor loftet en gang i mellem er for lavt.

Medlemstallet for året 2021 tæller 40 inkl. Pensionister og juniorer.

Vi håber der blandt medlemmerne er nye kræfter, som har lyst at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet, da Lars ikke ønsker at blive være i bestyrelsen mere. Så vi skal i aften skal have fundet et nyt medlem til bestyrelsen.

Vi kører også videre i år med muligheden for at de aktive medlemmer kan have deres MDK kort permanent ophængt ved klubhuset, så kravet om synligt MDK kort ved flyvning på pladsen overholdes. Ønsker man dette skal man henvende sig til formanden. Bestyrelsen henstiller til at medlemmerne husker at få kort sat i tavlen og skrive sig i logbogen før og efter flyvning på pladsen.

Beretningen blev godkendt.

Det reviderede regnskab v/kassereren

Helge gennemgik regnskabet.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af formand – Flemming Schmidt

Valg af 1 bestyrelsesmedlem – Jan Rønkel

Valg af 1 suppleant – Mark Law

Valg af 2 revisorer – Rud Olsen og Tage Steen Larsen

Valg af 1 revisorsuppleant – Jann Persson

Fastsættelse af kontingent for 2022

Kontingenterne blev sat til følgende:

Senior, over 25 år: 800,- kr. én gang årligt.

Pensionist, over 65 år: 500,- kr. én gang årligt.

Passive medlemmer: 250,- kr. én gang årligt.

Junior 2, 18 - 25 år: 360,- kr. én gang årligt.

Junior 1, 10 - 17 år: 200,- kr. én gang årligt.

Familietillæg: 50,- kr. pr. ekstra medlem én gang årligt. Tillægget kan kun tilknyttes Senior- eller Pensionistmedlemsskab. Junior Kontingent kan ikke tilknyttes famillietillæg.

Behandling af indkomne forslag.

Forbrændingstoilet:

Claus havde stillet forslag til at opstille et forbrændingstoilet til at kunne blive installeret i skurvognen. Toilettet kører på strøm. Det blev godkendt at bestyrelsen kan arbejde videre på denne løsning.

Robot plæneklipper:

Mark havde stillet forslag til at indkøbe robotplæneklippere i stedet for benzinplæneklipperen. En fornuftig robotplæneklipper koster 30-35.000,-.

Der blev snakket om at man kan forsørge at sørge midler til at indkøbe denne. Endvidere blev der snakket om at søge midler til at få etableret strøm i klubhuset, taget fra vindmøllen. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre på ideerne.

Eventuelt

Nøgler til kælderen:

Der henstilles til medlemmerne at hvis man ikke anvender nøglen til klublokalet må man gerne aflevere den tilbage.

Festudvalg til KMFK 60 års jubilæum

Dagen er sat til 3. september 2022. Der blev forespurgt om nogen ville være med i festudvalget. Følgende meldte sig.:

Jan Rønkel

Steen Rønkel

Jann Persson

Mark Law

Rud Olsen.

Vejhøvl

Der er blevet undersøgt hvor meget en vejhøvl til vejen. Det undersøges om der kan findes en smed som kan fremstille den.

Tour de France

Kalundborg Kommune har kontaktet klubben om man har frivillige der vil hjælpe. For hvert medlem får klubben 500,-. Flemming sender informationer ud til medlemmerne på mail.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25.

KMFK, Referat fra generalforsamling, afholdt d. 0 2/06 - 2021

Deltagere: Der var 10 fremmødte medlemmer tilstede.Generalforsamlingen startede kl. 19.00.

1. Valg af ordstyrer: Foreslået og valgt blev Benny J-P.

Ordstyren konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gik straks videre til næste punkt.

2. Valg af referant: Helge

3. Bestyrelsens beretning v/formanden: Fl. Schmidt fremlagde beretningen, som følger her.

Udendørs sæsonen 2020 har været speciel, grundet Corona pandemien. Foråret og starten på sæsonen var vi heldige at kunne afholde uden de store restriktioner og det blev trods alt muligt i årets løb, mellem landets op- og nedlukninger, at afholde en arbejdsdag med fint fremmøde.

Og ikke mindst en fin sæson afslutning på udendørs sæsonen.

Indendørs sæsonen har stort set været ikke eksisterende, grundet corona restriktioner.

Vi har været heldige at få et nyt klubhus på pladsen, samt få det istandsat til en god brugbar stand. Desuden var vi heldige at finde en afsætningsmulighed for det gamle, veltjente klubhus.

Medlemstallet for 2020 sæsonen er ved årets udgang 48 personer.

Det er formandens og bestyrelsens håb, at der blandt medlemmerne er nye kræfter, som har lyst til at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet, da Benny og Jann, som begge er på valg, ikke ønsker genvalg til bestyrelsen.

Formanden nævnte desuden, at vi i år fortsætter succesen med permanent ophængning af de aktive medlemmers MDK-årskort – i øvrigt i henhold til vejledninger på klubbens hjemmeside. Til medlemmer uden permanent ophæng: Husk at sætte jeres kort i tavlen inden senderen tændes.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

4 – Det reviderede regnskab v/kassereren: Kassereren gennemgik posterne i det reviderede og godkendte regnskab. Regnskabet var omdelt i kopi til generalforsamlingen.

Det kan nævnes, at vi havde en større post på regnskabet, idet vi havde muligheden for at udnytte et tilbud fra MDK som ville give et tilskud til udbedring af vejen til pladsen, såfremt klubben selv medfinansierede 20 %. Dette gode tilbud valgte bestyrelsen at tage i mod og vejen er virkelig kommet i en meget bedre stand, til glæde for pladsens brugere.

Kassererens beretning blev godkendt.

5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valg af kasserer . Da Helge Andersen accepterede at modtage genvalg, blev dette enstemmigt vedtaget.

Valg af to medlemmer til bestyrelsen: Da Benny J. P. og Jann P. ikke modtog genvalg, blev Martin Sørensen og Claus foreslået og enstemmigt valgt.

Valg af suppleant til bestyrelsen: Da Mark havde accepteret at modtage genvalg, blev dette enstemmigt vedtaget.

Valg af revisorer: Klubbens nuværende revisorer, Rud og Tage, havde accepteret at modtage genvalg, og dette blev enstemmigt vedtaget.

Valg af revisorsuppleant: Birger accepterede at modtage genvalg, så dette blev enstemmigt vedtaget.

6 – Fastsættelse af kontingent for 2021: Formanden indledte debatten med at nævne at han havde undersøgt en forespørgsel på, at det ikke er muligt at have familiemedlemsskab med rabatordning, da dette ikke kan godkendes af kommunen.

Efter en konstruktiv debat enedes generalforsamlingen om følgende ændringer i kontingentsatserne:

Juniorkontingent deles i to således at juniorer under 17 år fremover årligt skal betale kr. 200,- / år og juniorer mellem 18 – 25 år skal betale kr. 360,- / årligt.

7 – Behandling af indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.

8 – Eventuelt:

Under dette punkt var en det oppe at vende at nogle af klubbens medlemmer havde drøftet muligheden for, evt. at flytte klubhuset til anden placering syd for den øst / vestgående startbane. Begrundelsen for dette er, at man på denne måde nemmere kunne undgå, dels overflyvning af opholdsområdet ved bord og bænke samtidig med, at man ville have nemmere ved at have solen i ryggen når man flyver fra det sydlige pilotfelt. Der var blandt de fremmødte en konstruktiv debat om emnet.

Men da punktet ikke er fremsat som et forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, er det taget under eventuelt, hvor alt kan drøftes, men intet kan vedtages, i.h.t. klubbens vedtægter.

Derpå fulgte en debat om hjemmesidens behov for fornyelse, kontra facebook informationer. Alle var enige om, at hjemmesiden kunne være bedre og mere interessant, samt at opdateringerne er få.

Men problemet er, at klubben for tiden ikke har nogen ildsjæl med tid og evne til, at arbejde med hjemmesiden.

Til slut takkede dirigenten for godt fremmøde, samt for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30

Referent: Helge Andersen

====================================================================

KMFK, Referat fra generalforsamling, afholdt d. 26/ 0 2 - 2020

Deltagere: Der var 15 fremmødte medlemmer tilstede.Generalforsamlingen startede kl. 19.00.

1. Valg af ordstyrer: Foreslået og valgt blev Benny J-P.

Ordstyren konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gik straks videre til næste punkt.

2. Valg af referant: Helge

3. Bestyrelsens beretning v/formanden: Fl. Schmidt fremlagde beretningen, som følger her. Vores klublokale er, som det kan ses, blevet shinet op med frisk maling samt et nyt køkkeninventar. En stor tak til Jørgen Vester og Torben Schmidt for indsatsen og det flotte resultat.

Klublokalets nøgler bliver administreret af Torben Schmidt, så det er ham der skal rettes henvendelse til ved nøglebov. Tak til Torben for at påtage sig denne opgave. Formanden rettede ligeledes en opfordring til alle nøgleindehavere om, at passe godt på deres nøgler. Specielt til klublokalet, da det er systemnøgler og hvis de mistes risikerer det at koste en formue, da alle låse så skal udskiftes.

Der har været afholdt en hyggelig filmaften i klublokalet. Der var syv fremmødte, så tilslutningen kunne være bedre. Husk, der også er mulighed for at hygge med klubkolegaer på en sådan aften. Der påtænkes afholdt en ny filmaften til efteråret.

Da der ikke bygges fly helt fra bunden i samme grad som tidligere, grundet mange nu om dage køber ready-to-fly modeller, er tilslutningen til klubaftener på Ulshøjskolen ikke så stor og det overvejes derfor om mængden af klubaftener på Ulshøj skal reduceres.

Klublokalet er blevet beriget med yderligere en flysimulator, som vi har fået forærende.

Udendørs sæsonen 2019 kom sløjt i gang grundet generelt dårligt vejr, som også resulterede i at tilslutningen til modelflyvningens dag blev minimal, samt at tromling af banen måtte udskydes.

Derudover måtte F5B konkurrencen aflyses, grundet dels for få konkurrencedeltagere, dels for få frivillige officials fra klubbens side.

Derimod var vi fint repræsenteret ved årets ’Store togbytte dag’ i Tømmerup, hvor Claus C. og Helge bemandede den tildelte stand og havde en repræsentativ udstilling af modelfly.

Klubben har ligeledes deltaget på Tømmerup Friskoles temadag om flyvning – både med indendørsflyvning i skolens gymnastiksal, samt to flysimulatorer kørende i et klasselokale. Senere havde klubben besøg af elever fra friskolen på vores flyveplads, hvor de fik set udendørsflyvning og lært lidt teori omkring modelflyvning. Tak til Martin, Jann og Benny som repræsenterede klubben.

På vedligeholdelsesdagen var der fin tilslutning, og der blev knoklet med beskæring langs adgangsvejen samt maling af bord / bænke. Derefter var klubben vært ved pølser og vand til de deltagende medlemmer.

Sæsonafslutningen gik fint, på trods af køligt blæsende vejr. Alligevel var der et godt fremmøde. Det er dejligt når der bakkes op om klubarrangementerne.

En tak skal der også lyde til klubbens fly-underviser, Jann Persson for altid, at være frisk til at undervise nye medlemmer. Og vi kender Jann’s grundighed, så de skal nok få både kyndig vejledning og flyveundervisning. Desuden vedligeholder Jann også klubbens skolefly.

Også en tak til vores kasserer Helge, som sidder på en post der kræver meget mere arbejde end man umiddelbart skulle tro.

En del af adgangsvejen til flyvepladsen er blevet renoveret og yderligere renovering er på vej med tilskud fra MDK.

Vi fortsætter succesen med permanent ophængning af de aktive medlemmers MDK-årskort – i øvrigt i henhold til vejledninger på klubbens hjemmeside. Til medlemmer uden permanent ophæng: Husk at sætte jeres kort i tavlen inden senderen tændes.

Medlemstallet for 2019 er 50, hvilket er en lille tilbagegang i forhold til året før.

Økonomisk kører klubben lige netop rundt, når man medtager sponsorater, som det også vil fremgå af regnskabet. Så der er desværre ikke umiddelbart plads til større investeringer. Så der må gerne skaffes nye medlemmer og sponsorater. Umiddelbart har klubben en vis kassebeholdning, men man skal huske at tage i betragtning, at vi er 100 % afhængige af altid at have penge til banelejen samt til en ny plæneklipper, for at holde flyvepladsen kørende. Og uforudsete udgifter til vedligehold har uundgåeligt det med at dukke op.

Vi håber at der blandt medlemmerne er friske kræfter, som har lyst til, at gå med i bestyrelsesarbejdet, da Claus Christensen, efter eget ønske, er udtrådt af bestyrelsen. Mark Law var frisk som suppleant at træde til, så bestyrelsesarbejdet kunne fortsætte uden problemer. Mark ønsker at fortsætte som suppleant, som vi skal på aftenens generalforsamling have fundet et nyt medlem til bestyrelsen.

Sæt gerne kryds i kalenderen ved Modelflyvningens dag, som i 2020 bliver afholdt den 24. Maj.

Herefter blev formandens beretning overgivet til generalforsamlingen, og der var bl.a. spørgsmål til klubaftner og om man også kunne komme andre dage. Hertil svarede formanden, at de der har nøgle kan komme når de har løst.

Desuden blev der spurgt om mulighed for, som tidligere, af have adgang til toilettet i gården med nøgle. Flemming S. Følger op på dette.

Formandens beretning blev godkendt.

4 – Det reviderede regnskab v/kassereren: Kassereren gennemgik posterne i det reviderede og godkendte regnskab. Regnskabet var omdelt i kopi til generalforsamlingen, og det blev bl.a. nævnt, at vi har opsplittet vores indestående i to konti. En konti til den daglige drift og en anden konti til opsparing til de større udgifter der kan og vil komme, f.eks. en ny græsslåmaskine indenfor en kortere årrække, samt solceller. Dette initiativ blev født i de tidligere bestyrelser, men bliver videreført i denne, da vi er enige om, at det letter overblikket over hvilke midler der til de ”daglige” omkostninger og hvilke der er større og med længere rækkende konsekvenser.

Kassererens beretning blev godkendt.

5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Valg af Formand. Da Flemming Schmidt havde accepteret at modtage genvalg, blev dette enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen af et medlem: Foreslået og nyvalgt blev Lars Villumsen.

Valg af suppleant til bestyrelsen: Da Mark havde accepteret at modtage genvalg, blev dette enstemmigt vedtaget.

Valg af revisorer: Da Rud og Tage havde accepteret at modtage genvalg, blev dette enstemmigt vedtaget.

Valg af revisorsuppleant: Birger accepterede at modtage genvalg, så dette blev enstemmigt vedtaget.

6 – Fastsættelse af kontingent for 2020: Kassereren indledte debatten med at nævne, at der i budgettet for 2020 var taget udgangspunkt i de samme kontingentsatser som i de tidligere år, men også at omkostningerne tilsvarende havde måtte ’skæres til’ for at få budgettet til at balancere omkring ’nul’.

Flere fremførte, at man burde hæve kontingentet for pensionister fra de nuværende kr. 400,-/år til kr. 500,-/ år. Dette blev bl.a. begrundet med, at andelen af pensionister udgør en stadig større del af den samlede kontigentmasse og den samlede kontingentandel derved ville falde.

Efter en konstruktiv debat, hvorunder det bl.a. fremførtes af man hos ’Falken’ er oppe i endnu større kontingentsatser, enedes generalforsamlingen om, at lade pensionistkontingentet stige til de foreslåede kr. 500,- / år, og lade de øvrige satser være uforandrede.

Desuden var der enighed om, at bestyrelsen vil søge at intensivere indsatsen for at supplere med tilvejebringelse af fondsmidler og sponsorater.

7 – Behandling af indkomne forslag: Der var indkommet forslag fra Claus C. om det er muligt at referater fra bestyrelsesmøder kunne lægges på klubbens hjemmeside. Evt. oprette hjemmeside så der kræves login for at kunne tilgå den. Begrundelsen herfor var ønsket om offentlighed for klubbens medlemmer.

Der var en del debat om hvorledes dette ønske kunne efterkommes og hvilke tiltag det ville kræve. Alle var enige om, at der skulle være plads til tanker og ideer, der kunne diskuteres i bestyrelsesregi, uden at de skulle offentliggøres førend de var endelig vedtaget.

Man enedes om at da vi havde betalt for den nuværende hjemmeside t.o.m. 2021, så var det værd at undersøge om der her var tilkommet nye features i form af mulighed for at en begrænset del af hjemmesiden kunne tilgås via login og man så kunne lægge beslutnings referater der.

Da det er Søren Eikers der har mest kendskab til udbyderen enedes man om, at Søren ville tage kontakt til dem og se hvad de kunne byde på af muligheder.

Desuden undersøger Benny om der er mulighed for at bruge klubbens facebookgruppe til dette formål, under skyldig hensyntagen til de samme parametre.

8 – Eventuelt:

Der var spørgsmål til hvorledes man så på de mulige forandringer fra omverdenen, i form af muligt motorvejsbyggeri og mulig elektrificering af jernbanen.

Mark svarede, at vi ikke så dette som nogen trussel indenfor en ti-års periode, da der tidligst i 2030 kunne tænkes at være aktuelle, finansierede planer som i en eller anden form kunne tænkes, at påvirke pladsens eksistens.

Der var adskellige menings tilkendegivelser til dette punkt, men med overordnet set med samme vinkel.

Derpå fulgte en debat om adgangsvejen til flyvepladsen, ejerskab af møller, hvem der bruger vejen og de detaljer der skal afklares inden den påtænkte udbedring iværksættes. Mark har kontakten til entrepenøren og tager kontakt til både kommunen og Birkendegård / Faye for at afklare hvilke reparationsform alle kan acceptere.

Claus spurgte om der var planer fro at afholde nogen stævner, f.eks. 2-M konkurrence.

Pladsen åbnes officielt for udendørssæsonen ved sommertidens start. Nærmere herom.

Tromling af banen: Søren, John, Birger, Jørgen V. Meldte sig til at forestå dette. Tak for det!

Til slut takkede formanden for godt fremmøde, samt for god ro og orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30

Referent: Helge Andersen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Generalforsamling KMFK 20190130

Valg af dirigent

Valg af referent

Bestyrelsens beretning v/formanden

Det reviderede regnskab v/kassereren

Valg af Bestyrelsesmedlemmer:

Valg af Kasserer

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – (John og Benny ønsker ikke genvalg) 

Valg af 1 Suppleant

Valg af 2 revisorer

Valg af 1 revisorsuppleant

Fastsættelse af kontingent for 2019

Behandling af indkomne forslag.

Ændring af vedtægter (Bestyrelsens forslag er vedlagt indkaldelsen)

Eventuelt 


Ialt 16 medlemmer er mødt til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent: Mark Law.

2.Valg af referent: Benny.

3.Formandens beretning:

Året 2018 truede med at blive lige så vådt og trist som 2017, foråret og starten på sæsonen kom træg fra start. Og tromlingen af banen måtte da også udskydes til 2. maj. Men som bekendt ændrede vejret sig heldigvis og gav markant bedre flyvevejr i forhold til hvad vi ellers er vant til i Danmark, dette havde ligeledes den glædelige effekt at fremmødet på flyvepladsen har været større end ellers.

En kedelig begivenhed i form af et indbrud i klubbens skabe her i kælderen, resulterede i en klage over dette og generalle mangel på respekt for andres ting, som så i at rollespilfolkene blev udelukket fra kælderlokalet.

Det vakte glæde hos medlemmerne, der nu kan have deres ting i fred, så vi ikke behøver at bære alt ned i opbevaringsrummet, samtidig kan vi nu indrette som medlemmerne ønsker.

Klubben har i løbet at året deltaget i flystævne på Gørlev flyveplads og selv afholdt F5B som blev en succes og også gav en fint overskud.

I 2018 fik flere medlemmer i klubben erhvervet Licens – hvilket er glædelig i en lille klub som vores?

Sæsonafslutningen gik fint, omend en smule til den kølige og blæsende side, det betød heldigvis ikke at fremmødet var ringe – det er dejligt når vi mærker opbakning til klubbens arrangementer

medlemtallet for året 2018 er 54, der består af 29 seniorer, 13 pensionister, 7 unge under 25 år, 2 voksne ledsagere og 3 passive.

Vejen til flyvepladsen er i ringe stand og vi har i bestyrelsen arbejdet på at få ordnet vejen og midlerne hertil. Vi har undersøgt tilskud fra MDK, men tilbudet blev for dyrt for klubben. Bestyrelsen arbejder derfor videre med finansieringen og en forhåbentlig forbedret vej i 2019

I bestyrelsen har vi som bekendt haft et turbulent år, som desværre kulminerede i en ekstraordinær generalforsamling og eksklusion af et medlem. Det er naturligvis dybt beklageligt når interne stridigheder ikke kan løses i mindelighed. Lad os håbe det ikke fremover igen bliver aktuelt.

Ved samme generalforsamling indtrådte Helge og Benny i bestyrelsen. Udskiftningen af markante poster i bestyrelsen har også betydet at opgaverne skulle fordeles på ny. Dette arbejdet har fyldt meget i efterårets bestyrelsesarbejde og vi er godt på vej til at have løst fordelingen. Vi håber der blandt medlemmerne er nye kræfter som har lyst at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet, da John og Benny desværre ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen.

Kravene til Klubbers rapportering til kommunen er skærpet. Og samarbejdet med banken er også blevet vanskeligere.

Vi har ligeledes i bestyrelsen arbejdet med at få revideret vores vedtægter som besluttet på den ekstra ordinære generalforsamling. Vi håber naturligvis på opbakning fra alle jer medlemmer, så vi kan fokusere på det kommende år.

Bestyrelsen henstiller til at det vælges en flyveleder når der er mange piloter tilstede på flyvepladsen og at flyvelederen følger op på om vores pladsregler overholdes og står for ligelig fordeling af flyvetiden mellem de forskellige flytyper bedst muligt imødekommes.

Vi kører også videre i år med permanent ophæng de aktive medlemmers MDK kort, i henhold til vejledningen på vores hjemmeside.

Tak for ordet!

Kommentarer til beretning:

Mark: Vær OBS på fullsize fly fra Kaltred.

Flemming: Flyveleder vælges af de folk, der er på pladsen.

Helge: Hold rimelig lav højde , når fullsize fly dukker op.

Formandens beretning blev vedtaget.

4. Regnskab ved kassereren.

Helge: Regnskab er godkendt af revisorerne. Tak for godt samarbejde til afgående kasserere Søren og Lis.

Mobile pay for klubben er på vej.

Udgifter skal fremover sendes til speciel kasserermail, som vil blive oprettet.

Lis gennemgik regnskab for 2018 samt budget for 2019.

Pensionister: Hvad er pensionsalderen nu om dage,da den ikke er fast? Almen diskussion om emnet. Emnet tages op på bestyrelsesmøde for fastsættelse af klare retningslinier..

Spørgsmål til budget:

Opsparing til solceller. Har begrænset levetid. Derfor opsparing.

Udgifter til administration? De enkelte poster under administration blev gennemgået og accepteret.

Regnskab blev godkendt af generalforsamling.

Valg af kasserer: Helge blev genvalgt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Benny modtog genvalg.

John træder tilbage.

Claus blev valgt ind i bestyrelsen.

Valg af suppleant.

Mark blev valgt.

Valg af revisorer.

Rud modtager genvalg.

Tage blev valgt.

Valg af revisorsuppleant.

Birger blev valgt

Fastsættelse af kontigent:

Helge: Vi fastholder kontingentet.

Almen diskussion vedr. eventuel hævning af kontingent.

Resultat: Vi ser tiden an et års tid, før vi hæver kontingentet.

Opkrævning aff kontingent kommer i Marts.

Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

7.1 Ændring af vedtægter

§ 4

Forslag fra bestyrelsen:

F. 2 revisorer - på valg hvert år

Dette blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelse:

G.Referatet over hvad der sker på generalforsamlingen godkendes og rundsendes så alle medlemmer kan følge med i hvad der sker i deres klub. Der skal føres protokol af bestyrelsens sekretær over det på generalforsamlingen vedtaget. Den afgående bestyrelse skal underskrive referatet og sekretæren skal rundsende det til godkendelse blandt generalforsamlingens deltagere senest en uge efter konstituering af bestyrelsen. Er der ikke kommet indsigelser inden én uge efter rundsending er referatet godkendt og det originale underskrevne referat skal arkiveres i klubbens lokaler. Efter referatet er godkendt skal det straks offentliggøres på klubbens hjemmeside. Opdaterede vedtægter skal ligges på klubbens hjemmeside samtidig med referatet.

Sagen blev diskuteret og følgende ordlyd blev i stedet vedtaget:

G.Der skal føres protokol af bestyrelsens sekretær over det på generalforsamlingen vedtagne.

Referat over hvad der sker på på generalforsamlingen godkendes og underskrives af dirigent.

Efter godkendt referat skal dette offenliggøres på klubbens hjemmeside.

Opdaterede vedtægter skal lægges på klubbens hjemmeside samtidig med referatet.

Forslag blev vedtaget i den ændrede diskuterede form.

§ 5

Forslag fra bestyrelsen:

Alle aktive medlemmer, som har et af kasserer godkendt betalt kontingent, har ved personligt fremmøde stemmeret

Forslaget blev vedtaget

§ 9

Forslag fra bestyrelsen:

Hvis bestyrelsen ikke består af mindst 5 personer, så skal bestyrelsen inden fjorten dage indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling efter reglerne i §7

Nære familiemedlemmer samt samboende med samme adresse kan ikke sidde sammen i bestyrelsen.

Der må aldrig være tvivl om bestyrelsens integritet over for klubben, klubbens vedtægter og gældende lov i DK. Bestyrelsen er klubbens ansigt ud af til hvorfor høj moral, etik og redelighed er bestyrelsen ledetråd og kodeks.

Sagen blev diskuteret og følgende vedtaget:

Hvis bestyrelsen ikke består af mindst 5 personer, så skal bestyrelsen inden fjorten dage indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling efter reglerne i §7

Nære familiemedlemmer samt samboende med samme adresse kan ikke sidde sammen i bestyrelsen.

§ 11

Forslag fra bestyrelsen:

Formanden og kassereren eller næstformanden og kassereren, har tegningsret på klubbens vegne. Bestyrelsen kan godkende at Formand, næsteformand og kassereren kan råde over konti og mobilepay hver for sig. Bestyrelsen underskriver fuldmagt til Nordea for at give Formanden, Næstformand og kasseren adgang til klubbens konti og derved gennemføre betalinger på klubbens vegne som besluttet på bestyrelsesmøderne.

Forslag blev vedtaget.

§ 12

Forslag fra bestyrelsen:

Ved sager der ikke tåler udsættelse forstås sager der kan true klubbens eksistens. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for to.. Ved formandens fravær tæller næstformandens stemme for 2.

Forslaget blev vedtaget

§ 14

Forslag fra bestyrelsen:

Klubbens revisorer kan til enhver tid kræve at få regnskab, bilag og kassebeholdningen forevist.

På opfordring fra mindst fem medlemmer skal klubbens revisorer kræve at få forevist det løbende regnskab, bilag, kassebeholdning og kontoudskrifter. Efterfølgende skal revisoren orientere de medlemmer der har bedt om gennemgangen om resultatet. Orienteringen kan være skriftelig hvis et medlem ønsker det.

Sagen blev debatteret og følgende vedtaget:

Klubbens revisorer kan til enhver tid kræve at få regnskab, bilag og kassebeholdningen forevist.

§ 19 (ny paragraf)

Forslag fra bestyrelsen:

Et medlem af klubben kan kun ekskluderes hvis medlemmet beviselig og groft forsætlig har handlet imod klubbens interesser, love og vedtægter. Eksklusion kan kun ske på en ekstra ordinær generalforsamling hvor eksklusionen er eneste punkt på dagsorden. Inden der stemmes om eksklusion skal alle tilstedeværende have lov til at ytre sig. Den eksklusionsanklaget skal have mulighed for at fremlægge sin sag. Eksklusion kan kun ske hvis 7/8-dele af de tilstedeværende stemmeberettigede aktive og passive medlemmer stemmer herfor. Eksklusion af et medlem kan aldrig ske hvis medlemmer har handlet efter dansk lov.

Forslaget blev vedtaget.

Eventuelt.

Claus: Dispensation fra trafikstyrelsen Troels Lund MDK. Er denne fornyet?

Benny tager kontakt til Troels Lund.

Flemming: F5B bliver 4 maj. Der skal bruges folk til formålet

Almen diskussion omkring gæstepiloter.

En tak til John for hans indsats i bestyrelsen.

Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet.

Referat godkendt af Mark Law

Ekstraordinær generalforsamling d. 5 sep, 2018

Dagsorden

1. Valg af dirigent Benny

2. Valg af referent Flemming

3. Valg af stemmetællere (2 pers.) Mark og Rud

4. Orientering fra bestyrelsen.

Formandens beretning: se bilag.

Spørgsmål til formandens beretning

• Mark beder om ordet, han nævner at han aldrig i sin tid i KMFK haft været vidne til en eksklusion, samtidig ønsker han at bestyrelsen er mere robust.

• Nils beklager de fejl der er foregået, men det er blevet for meget, med Allans beskyldninger.

• Mark anerkender bestyrelses undskyldning, men mener ikke eksklusion er vejen ud.

• Per Thim ønsker at vide hvem der var til generalforsamling 2017 og spørger til bestyrelsens godkendelse af regnskabet.

• Torben Schmidt spørger til underskrifter på regnskabet til generalforsamling 2017.

• Nils fortæller, at Allan har fået tilbud om at få forevist de berørte dokumenter.

• Birger bekræfter underskrift på generalforsamling.

• Allan ønsker ny dirigent.

• Nils kalder til afstemning.

• Mark betvivler, om fuldmagter kan bruges til afstemninger

◦ Afstemning omkring valg af ny dirigent afholdes. Afstemningsresultat: (18 for/6 imod / 2 blanke), Benny er genvalgt som dirigent.

• Rud mener generalforsamling er øverste myndighed, og at det ved generalforsamlingen vedtages om brug af fuldmagt er gyldige.

◦ Der afholdes afstemning om brug af fuldmagter 19 stemmeberettigede.

(11 imod/6 for /2 blanke). Fuldmagter er ugyldige, på denne samling.

Se *1

• Allan ønsker ordet, Allan oplever at der er meget mudderkast, og udlægger sin side af sagen, Allan ønsker ikke at være tilstede resten af generalforsamlingen og forlader kælderen og afleverer sin nøgle til Torben Schmidt.

5. Eksklusion af Allan Jensen fra KMFK med omgående virkning

▪ Generalforsamling stemmer om punkt 5. 18 temmeberettigede

( 11 for\ 5 imod\ 2 blanke). Allan Jensen ekskluderes af Kalundborg Modelflyveklub med øjeblikkelig virkning uden tidsramme.

6. Afhængigt af afstemningsresultat af punkt 5

6.1. ved ”ikke” eksklusion i pkt. 5 Hele bestyrelsen går af omgående.

▪ Punktet udgår som følge af punkt 5.

6.2. ved eksklusion: der vægles erstatninger for udtrådte bestyrelsesmedlemmer.

◦ Søren går ud af bestyrelsen, bestyrelsen foreslår Helge. Helge vælges som kasserer med applaus. Nils forlader bestyrelsen af personlige årsager, bestyrelsen foreslår Benny. Benny vælges ligeledes med applaus.

6.3 valg af bestyrelsessuppleant.

• Mark er valgt

6.4 Valg af revisor og revisor suppleant

• Rud Olsen er valgt som revisor og Tage Steen Larsen er valgt til revisorsuppleant.

7. indkomne forslag.

7.1 forslag fra Allan er trukket tilbage

7.2 forslag er afvist

7.3 er gennemgået og uddelt ved bordet i kopier.

7.4 er fremlagt og rundsendt ved bordet.

7.5 er sendt ud

7.6 Mark har fået doneret en buskrydder, som vil blive leveret snarest

7.7 til 7.13 gennemgås på førstkommende bestyrelsesmøde, udarbejdes i samarbejde med Per Thim, men kan tidligst vedtages på næste genralforsamling med 2/3 del flertal

iht. vedtægterne §5.

8. Evt.

Torben og Jørgen er ansvarlig for kælder og nøgler.

generalle vedtægtsøndringer kræver iht. §5 2/3 del flertal, derfor skal emnet på dagorden til

næste generalforsamling og godkendelse. 

*1

Bilag: 

4. Orientering fra bestyrelsen KMFK 05.09.2018

Vi er nu nået til et punkt på den ekstraordinære generalforsamling, hvor vi gerne vil fortælle forsamlingen hvad der er foregået og hvorfor et så drastisk punkt, som punkt 5 er, er kommet på dagsordenen.

Som I måske har bemærket, har bestyrelsen med fuldt overlæg valgt IKKE at deltage i den mudderkastning, der er foregået på nettet.

Allan Jensen har begavet bestyrelsen med en række mails (og udtalelser på et efterfølgende møde) af en karakter, som den samlede bestyrelse ikke kan eller vil stå model til.

Det sker på baggrund af, at vi i bestyrelsen desværre har misset udsendelse af ref. og 2017-regnskabet fra generalforsamlingen.

Den fejltagelse beklager vi meget, men det er, som du nok har set, udsendt nu.

Samme udsendelse indeholdt desværre den forkerte ”Årsberetning 2017”.

Der var udarbejdet 2 næsten ens, men desværre blev den oplæste ikke udsendt. Daværende næstformand Torbens årsberetning ER p.t. udsendt til alle. Ærgerlig og unødvendig fejl, undskyld.

På baggrund af disse fodfejl, må vi i hans mail modtage beskyldninger som ”ukyndig regnskabsføring”, ”dokumentfalsk”, samt det forhold, at den siddende bestyrelse og dens arbejde, ikke er velanset blandt store dele af de

menige medlemmer. Således lød det: ”Bestyrelsen tror, at klubben er til for bestyrelsen og ikke for medlemmerne”.

Allan påstår desuden, at det gennemgåede regnskab i feb. 2018 var fra 2016, hvilket ikke er korrekt.

Slutteligt får vi følgende svada. Citat: ”Jeg vil derfor bede hvert enkelt bestyrelsesmedlem om at gøre en Selvransagelse. Finder du, at omgåelse af klubbens vedtægter er i orden, skal du selvfølgelig ikke foretage dig noget, men har du den mindste tvivl, så synes jeg du skal melde fra nu”.

For at tage beskyldningerne fra en ende af, bliver det jo en skønssag om der er tale om ”ukyndig regnskabsføring”. Det er generalforsamlingen der skal tage den vurdering.

”Dokumentfalsk”-beskyldningen skulle være foregået ved fotokopiering af underskrifterne ind på bagsiden af regnskabet, som indeholder regnskabsopsætninger på forsiden.

Her er lige lidt der skal forklares.

Når regnskabsføreren/kassereren har færdiggjort regnskabet underskriver han/hun det og indkalder de 2 revisorer til komplet gennemgang af kontoudtog, bilag og i dette tilfælde en Note 1 på bagsiden af samme stykke papir.

Hvis det kan godkendes underskriver revisorerne i de felter der er til det.

Derefter bliver det præsenteret på generalforsamlingen og hvis

generalforsamlingen stemmer for godkendelse, så er regnskabet godkendt.

Dette dokument er KMFK’s godkendte regnskab. Bemærk: Bestyrelsen har intet med dette at gøre hertil.

Nu kan dirigenten ELLER bestyrelsen vitterliggøre, at generalforsamlingen har godkendt regnskabet.

Kalundborg Kommune har opsat en ”Klub-portal”, hvor alle de klubber der kunne tænke sig at modtage støtte fra kommunen, skal lade sig registrere.

Det var første gang i 2017. De ønsker bl.a. årligt fremsendt et regnskab samt oplysninger om hvilke bestyrelsesbesætning der var i samme periode (med underskrifter).

Det er her Søren indskriver bestyrelsesbesætningen med plads til underskrifter. Det udskriver han d 20-02-2018 22:58.

Allan spørger så er antal bestyrelsesmedlemmer og de har underskrevet dette ar på det angivne tidspunkt.

Det har ingen naturligvis gjort. Jeg har meddelt Allan at det blev gjort på Generalforsamlingen d. 21. feb. 2018.

Jeg skal i parentes bemærke, at Allan under vort møde ingen bemærkning havde til tallene i regnskabet.

Til orientering tilbød jeg at indkalde hele den gamle bestyrelse og revisorer fra 2017 til et møde i kælderen, så han kunne få svar på alle spørgsmålene. Det afslog Allan. Meget kunne have været undgået.

M.h.t. synspunktet ” Bestyrelsen tror, at klubben er til for bestyrelsen og ikke for medlemmerne” og at medlemmerne ikke bliver hørt, kan jeg egentligt ikke genkende. Flg. ønsker fra medlemmer er effektueret:

1 Brandklappere på banen.

2 Indkøbt 2 kg brandslukker, da den bestående 6kg var for tung.

3 Ansøgt MDK om støtte til renovering af vej til pladsen da biler bliver beskadiger i bunden.

4 Indkøbt 12m kulfiberstang til nedfiskning af fly fra træerne.

5 Det relative sløve Wi-Fi-signal i kælderen er hævet 4 gange (6 dB)

Dernæst har bestyrelsen skrevet sponsoraftaler for en værdi af over 25.000,- og flere aftaler er på vej.

KMFK har i mange år lidt af et dårligt klima, især i bestyrelsesarbejdet.

Humørbarometeret har således været styret af ganske få personers indbyrdes kampe.

Også kaldet personrelaterede uoverensstemmelser.

Det har i væsentlig grad været årsag til en frygt for indtrædelse i bestyrelsen.

Vi har nu fået genoprettet arbejdsroen i bestyrelsesarbejdet, og vi håber, at den fremtidige bestyrelse vil fortsætte linjen.

Da bestyrelsen ikke ønsker at sidde i en klub med utilfredse medlemmer, indkalder vi derfor til denne ekstraordinære generalforsamling så vi kan se, om vi har opbakning og opnår et ordentligt arbejdsklima i klubben igen.

Husk det er jo frivilligt arbejde og det skulle gerne være sjovt både på banen, kælderen og i bestyrelsen.

Så derfor en afstemning om hvor vidt det gode klima i den fremtidige bestyrelse skal fortsætte eller ej.

For at bane vejen for et godt klima i både den fremtidige bestyrelse og på banen, beder vi derfor generalforsamlingen om støtte til at ekskludere Allan Jensen fra KMFK med øjeblikkelig virkning. I modsatte fald vil der skulle vælges en helt ny bestyrelse omgående.


Et gammelt lettere omskrevet J.F. Kennedy-citat:
Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig.
Spørg hvad jeg kan gøre for min klub.


Det fortjener klubben.
Med venlig hilsen


Bestyrelsen KMFK

KMFK

Ordinær generalforsamling onsdag den 22. Februar 2017.


Claus byder velkommen.


1) Valg af dirigent: Benny er valgt.


2) Valg af referent: Valgt er Ron.


3) Bestyrelsens beretning v/ formanden.
  I året der gik:

  Ny plæneklipper;

  F5B b arrangement;

  Flytning at klubhus som nogen er mere glade for end andre;

  Store togbyttedag i Tømmeruphallen;

  Ledt efter bortkomne fly;

  Kalundborg festugen;

  FPV aften med Simon og Torbens nostalgi aften;

  Etablering af FPV bane som skal stå klar til  sæsonstart;
  banen bliver der hvor klubhuset lå tidligere;

4) Det reviderede regnskab v/ regnskabsføreren, herunder

  budgetforslag.
  Se regnskab. Flot arbejde.
  Fællesskabet besluttede at tage punkt 7

  'Indkommende forslag', da dette har betydning for både vedtægter og valg i bestyrelsen.

7) 'Indkommende forslag': ændring af  vedtægter. 

  Bestyrelsen skal fremover være på syv medlemmer.
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer: formand,

  næstformand, kasserer, sekretær, næstformand og 3

  bestyrelsesmedlemmer.
  Kassereren kan ikke være næstformand. Ved valg bør der så 

  vidt muligt tages hensyn til samtlige flyvegrupper.
  4 ud af de 7 medlemmer i bestyrelsen skal være bosat i

  Kalundborg Kommune.

  Hvis formanden forlader posten i utide overdrages 

  formandsposten automatisk til næstformanden.
  Formanden eller i dennes fravær, næstformanden eller

  kassereren, er bemyndiget til at handle på klubbens vegne i

  sager, der ikke tåler udsættelse, men skal orientere
  bestyrelsen hurtigst muligt eller ved førstkommende møde.

   Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtig, når mindst 5

  bestyrelsesmedlemmer er til stede.
  Dog skal 2 af disse medlemmer være formanden,

  næstformanden eller kassereren.
  Enstemmig vedtaget af 15 medlemmer.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  a. Formand: Claus Christensen - på valg i lige år.

  b. Kasserer: Søren Eikers - på valg i ulige år -

      modtager genvalg.: Er genvalgt
  Bestyrelsesmedlemmer/Suppleant(er):

   c. Bestyrelsesmedlem: Torben Schmidt - modtager genvalg:

      Er  genvalgt.
  d. Bestyrelsesmedlem: Ron Tan - ønsker at udtræde.
  e. Bestyrelsesmedlem: Poul-Erik Gerved - ønsker udtræde.
  f. Suppleant/Regnskabsfører: Lis Eikers - modtager genvalg.

     Er genvalgt
  Revisorer:

  g. Birger Johansen - modtager genvalg. Er genvalgt.
  h. Flemming Schmith - modtager valg. Er valgt.
  i. Mark Law (suppleant) - modtager genvalg. Er genvalgt.
  4 nye bestyrelsesmedlemmer er valgt ind: 

     Flemming, Simon, René, John.
     Som revisorer er valgt: Helge, Mark og Birger.
6) Fastsættelse af kontingent for det kommende kontingentår 2017/2018, der går fra 26. marts 2017 til 25. marts 2018: Uændret kontingent. Vedtaget.
8) Eventuelt.

    Birger melder sig ud af græsholdet.
   

    Næste bestyrelsesmøde bliver holdt indenfor 14 dage.


    Nils: Nogle nye yngre medlemmer ønskes/efterlyses: 
    fx nedsat kontingent hvis medlem skaffer et nyt medlem. 


    Benny: FPV er fremtid. Eneste FPV bane på Sjælland?
    Drone Midtsjælland; ny sportsgren med FPV.


    Simon: forslag til at lave opslag i forskellige grupper på FB.


    Torben: vi skal være mere aktive på FB.


    Benny: foreslår at gøre hjemmesiden statisk og FB dynamisk.


    Søren: Udskift hjemmeside til one.com og spar 2/3 af prisen.


     Birger: Indendørshallen er for lille. Ønsker

     en anden hal. Opgave til den nye bestyrelse. 


    René: Skal gæster have A certifikat? Se vedtægterne.


   John: Spørger om Ron vil fortsætte med at  aflægge A-certifikat? 
Ja, det vil han gerne. 


  Forslag til at Claus skal indstilles til A-kontrollant hos MDK.


   Claus meddeler at strømmen på pladsen er blevet genetableret.


   Etablering af bord- og bænkesæt: Kom gerne med en pladevibrator. Gerne snart.

   Etablering af legeplads.


  John: Pr arbejde: Henvender sig til gymnasiet evt. Droner.


  Benny: relæ på solcelleanlæg kobler ud når spænding er under11,5 v.

  Torben: spørger forsamlingen: Er der 5-6 medlemmer, der bruger ladeanlægget.


   Birger: forslår at lave et hyggetræf.
   Eventuelt Flyningensdag 20 maj. Arrangement?..


   Benny: foreslår at lave et program ved et arrangement for at publikum bedre kan vælge hvad de vil se.


Benny og formanden: Takker for god ro og orden.


Som hørt og forstået. Er der indsigelser bedes I skrive til undertegnede.
Referent Ron.

Referat af generalforsamling 22 februar 2016

Referat fra KMFK generalforsamling mandag den 22. februar 2016 kl. 19:00 i klublokalet på Ulshøjskolen i Kalundborg. 15 medlemmer incl. bestyrelsen og revisorer Dagsorden: 1) Valg af dirigent.       Valgt er Per Thim. Per meddeler at: Generalforsamlingen et lovlig indkaldt 2)    Valg af referent.       Valgt er Ron 3)  Bestyrelsens beretning v/ formanden.     Klubbens aktiviteter i  året det gik.  

   Folkemøde i Høng    

Festuge i Kalundborg   

  Tømmeruphallen stor tog bytte dag  

   Jyderup torvedag.   

  Der har været to træf på pladsen, et hyggetræf og en to meter konkurrence   

   Pladsen er blevet meget bedre efter den blevet tromlet i februar.   

  Pladsen skal helst tromles to gange om året fremover.    

Vi fik bevilliget en ny plæneklipper med gps. fra kommunen    

  Den er landet hos forhandleren i dag fortæller Søren og bliver klargjort i løbet af ugen     og  installeret med en GPS.
4)  Det reviderede regnskab v/ kassereren, herunder budgetforslag.     Gennemgang af regnskab tilså anmærkninger som blev rettet på generalforsamlingen.   

  Budgettet er godkendt på generalforsamlingen  

    5)  Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

   a. Formand: Claus Christensen - modtager genvalg.  Er valgt påny   

  b. Kasserer: på valg ulige år.   

   c. Bestyrelsesmedlem: Torben Schmidt - modtager genvalg. Er valgt påny   

  d. Suppleant: Lis Eikers - modtager genvalg. Er valgt påny      e. 2 revisorer:      

    Per Thim - modtager ikke genvalg      

    Birger Johansen - modtager genvalg     

    Flemming Schmidt  er valgt som revisor.   

  f.  1 revisor suppleant: Mark Law - modtager genvalg? Er valgt påny 6) 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.     Besluttet er at kontingentet for 2016 er uændret i forholdt til 2015.

7)  Behandling af indkomne forslag.     Ingen forslag

8)  Eventuelt    1. Da den løbende vedligeholdelse af klubbens arealer og lokaler på pladsen og i          kælderlokalet på Ulshøjskolen ikke påhviler bestyrelsen, har klubben gennem årene indkaldt        til såkaldte arbejdsdage eller -weekends. Opgaverne er blevet løst, men det er alt for usikkert                               hvor mange, der møder op disse dage.
Derfor har bestyrelsen valgt at opdele opgaverne og fordele dem på 5 arbejdshold med bemandinger, der har tilmeldt sig den aktuelle aktivitet. Helt nyt er konceptet dog ikke, idet fx græsslåning i gennem årene har været organiseret med et hold, der har taget sig af opgaven. (til orientering kan I se den næsten færdige oversigt for hold og bemanding på klubbens hjemmeside www.kmfk.dk  i uge 6). ... der er stadig brug for nogle ekstra hænder på fx 'Banevedligehold', der også må tage sig lidt af adgangsvejen til flyvepladsen. Søren præsenterede arbejdsplanen fordelt i 5 grupper ( den kan ses på hjemmesiden) Bliver opdateret på hjemmesiden. Søren meddeler at det for i år er planlagt et indendørs arrangement den 6/3 Årby og, 30/4  F5b på pladsen. Officials til F5B er Flemming, John, Birger og Ron. Torben afventer om han kan være med, der mangler en hjælper mere til denne dag. Arrangementer som skal holdes i år besluttes på næste Best. Møde. John vil gerne slå et slag for at finde nye unge medlemmer og forslår at vi promoverer os på skoler, ungdomsklubber m.m. Benny forslår at slå os sammen med et arrangement på Kaldredeflyveplads og promoverer os på de sociale medier såsom Facebook Torben forslår at vi kan prøve at Herredsåsen, ungdomsskole, 10. Klasse Torben meddeler at der er lavet 200 folder, de bliver blandt andet lagt ud på biblioteket, Torben siger at det er et ønske om at flyve i Årby hallen istedet for Ulshøj hallen i  vinteren 2016/2017 Torben forslår at flytte klubhuset til nord siden af banen. vi tager emnet op til næste best. møde Søren fortæller at der er kvaler med klublokalet, hærværk med de unge. Har spurgt kommunen om nye lokaler og fået afslag. Forslag til kommunen er at dele det nuværende klublokalet op i to så vil kan få vores eget lokale. Søren og Torben fortsætter med projektet klublokaler Torbens forslag:  rydde op i lager rummet. Per takker for god ro og orden Ved et kort møde efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret, posterne er uændret og alle i bestyrelsen har samme status som i 2015. Claus som formand. Søren som kasser. Lis som regnskabsfører Torben, Poul Erik og Ron  som menig

KMFK generalforsamling den 11. marts 2015

Valg af dirigent: Valgt er Mark

Valg af referent: Valgt er Ron.

Formandens beretning 2014:

Udfordringen med at bane har været ødelagt; der er nogen som har kørt på den med bil.

Vi har lagt topdressing på og gødet.

Kmfk have en udstilling i Kordilgade Kalundborg festuge.

En stand i Tømmeruphallen på Store-tog-byttedag.

Poul Erik Gerved og Torben Schmidt har lagt en del arbejde: lavet toilet, terrasse. m.m.

Lis og Søren som fik styr på regnskabet efter at Rud Olsen blev syg.

Udfordring med lokalerne, skal dele sammen med andre. Det fungerer ikke, som det skal, og der kigges efter nye lokaler.

Jan Persson observerede en tankvogn på pladsen i morges.

Regnskab fremlagt: af Lis Eikers.

Søren Eikers meddeler, at Lis vil tage sig af regnskabet i to år.

Lis fremlægger regnskabet: meget fint og overskueligt. Resultat, et underskud på godt kr.1500 efter budget beregningen.

Antal betalende medlemmer 22 senior 9 pensionister 3 passive 8 juniorer.

Valg af bestyrelsen:

På valg er Lars Thim ønsker ikke genvalg: Valgt er Søren Eikers.

Jens ønsker ikke genvalg: Valgt er Poul Erik Gerved.

Ron Tan er genvalgt.

Som suppleant er Lis valgt.

Revisorer er Per Thim (genvalgt).

Afgået revisor er Rud Olsen: valgt er Birger Johansen.

Mark Law er revisor suppleant.

Søren overrækker vin til Lars og Jens og takker for arbejdet. Skøn handling.

Fastsættelse af kontingenter.

De samme kontingenter som i 2014. Enstemmig vedtaget.

Behandling af indkomne forslag:

1- Ændring af vedtægter Paragraf 15. PBS slettes. Indbetaling kun via bankoverførsel: vedtaget.

2- Ændring af vedtægter: indbetaling af Kontingent opkræves én gang om året: vedtaget.

Diskussion, Krav om ansvarsforsikring.

Konklusion:

Indoor: ingen krav om forsikring. Talte om en personlig ansvarsforsikring; det er dog svært at kontrollere det enkelte medlem.

Flyver man på pladsen skal være man være medlem af MDK

Indkomme forlag: ingen

Eventuelt:

Mark siger: Er på udgik efter andet klublokale, måske en bunker under Rynkevang skole med gode forhold, toilet m.m.

Forventet tidligst fra d. 1. 1. 2016.

Mark regner med, at 2015 er sidste sæson i klublokalerne.

Torben taler om at flyve i Årbyhallen om tirsdagen.

Arbejdsdage: Claus foreslår at blande grus og jord snarest.

Mark og Torben kører sprederen til gødning ud på pladsen.

Flemming, Gunnar og Birger spreder gødning i uge 12.

De finder en dato pr. SMS.

Claus forslår et hold til klipning af banen. Birger, Flemming, Gunnar melder på.

Tale om at det skal klippes to gange om ugen i vækstperioden.

Mark spørger kommunen om tilskud til baneleje.

Mark takker for god ro og orden.

Således forstået. Ron Tan

Referat fra Generalformsaling KMFK 3. feb 2014

1. Valg af dirigent - Hans Hilmar


2. Valg af referent - Mark3.  Formandens beretning


Hans beklagede at han ikke havde været mere tilstede i forgangne sæson, men pga. vandskade i hans hus har han været genhuset i sommerhus hvilket gjorde det vanskeligt at deltage i meget flyvning. Der var en tak til alle som havde bidraget til arbejde på pladsen i 2013. Der var mange gode planer for 2013, men desværre var de ikke så realistiske, men den nye bestyrelse vil komme med udspil/plan mht. aktiviteter for 2014 som vil være realistiske at gennemføre.Der har været over 51.000 "hits" på vores hjemmeside i 2013 i forhold til 2012

så det var en flot fremgang der viser at der er godt liv i klubben.3. Kassernes beretning


Vi er presset på økonomi, en af de rigtigt store poster er baneleje, dette fremgik så tydeligt af det fremlagte og revidere regnskab. Kassereren nævnte at man skulle nok indføre en form for afskrivning på f.eks. græsslåmaskinen, da denne er noget slidt efter meget kørsel, og kræver mere og mere rep.

Desværre har revisor 2 ikke godkendt regnskabet, dan han ikke nåede frem i tide til generalforsamlingen. Vi mangler penge til en "buffer" Vi har brugt 3396 kr. mere end vore indtægter for 2013. Budget for 2014 blev lagt frem, det var en fremskrivning fra 2013, og Lars viste hvordan en eventuel kontingent forhøjelse ville påvirke regnskabet/budget i positiv retning. Regnskab blev godkendt.4. Valg til bestyrelsen.


Torben - Nyvalgt


Klaus - genvalgt


Søren Eikers - genvalgt som suppleant.


Revisorer:


Per Thiim - genvalgt


Rud Olsen - genvalgt


Mark - ny revisor suppleant6. a. Vedtægterne ændres  således at det ikke er et krav om tilhørsforhold til Kalundborg kommune for at være i bestyrelsen, derfor var der enighed om at maksimum 2 medlemmer af bestyrelsen kan være fra en anden kommune end Kalundborg.

7.a.Der var stillet forslag om en kontingent forhøjelse

til 800 kr. /årligt for seniorer, alle andre kontingenter

rettes ind i forhold til denne stigning.


Det blev vedtaget at det fremtidige kontingent for aktive seniorer er 800,- kr/årlig som opkræves halvårlig ( 2x 400,-kr.)  Passive medlemmer sættes til 250,- kr./årligt - som betales årligt.


De specielle kontingenter (familie mm.) rettes til af bestyrelsen som hidtidigt med indbygget den vedtagne kontingent stigning.


Bestyrelse fik ligeledes mandat til at inkorporere indendørs flyvning i det passive kontingent, således at man kan flyve i hallerne om vinteren på et nedsat kontingent, hvis det kun er denne form for modelflyvning man udøver.PBS blev fastlagt som det medie der betales gennem.8. LokaletTorben orienterede omkring de problemer der har været med "rollespils folkene" og der søges en løsning. Mark tager kontakt til Jane Hald vedr. denne problematik.Bestyrelsen kigge på gode fremtidige aktiviteter til vinterhalvåret i lokalet.9.
 Indbrud i klubskur.


Bestyrelsen arbejder videre med nogle løsnings forslag med henblik på sikring/overvågning af pladsen/skuret for 2014. Mark opsætter overvånings skilt ved indgangen til pladsen.10: Græsslåning for 2014


Der er nedsat en arbejdsgruppe på 5 mand som tager denne turnus i 2014 - Claus er tovholder og laver plan.således opfattet


Mark Law


ref.

Referat fra generalforsamlingen KMFK 18. feb 2013

1)     Valg af dirigent

Lars Thim blev valgt

2) Valg af referent

Mark Law blev valgt

3) Bestyrelsens beretning v/ formanden

Se bilag 1

4) Kassererens beretning/ revideret regnskab/ budget forslag og kontingent
Regnskabet blev godkendt (kan sendes til medlemmer på opfordring)


5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Hans Hilmar Dam - ønsker genvalg
Lars Thim - ønsker genvalg

Begge blev genvalgt


Ingen af de fremmødte stillede op til suppeleant, der blev hestillet til bestyrelsen om at finde en suppleant inden bestyrelses konstituerer sig.

6) Behandling af indkomne forslag.

6.1 El på pladsen
Det er besluttet at vi anskaffer en generator og etablerer solcelle anlæg på pladsen.


6.2 Indhegning af flyveplads
Det blev besluttet at skilte bedre således at der ikke kan herske tvivl om at der ligger en flyveplads og en græsbane man ikke vil have at der køres på. Det belv endvidere snakket om at lægge sten omkring banen ud mod vejen, dette tages op i nærmeste fremtid i betyrelsen.

- Overdækning mellem skrue
Det blev snakket en den om dette emne, stemning var for at lægge fliser imellem container og klubhus og lave læhegn imellem så vi får en hygge krog. Det belv besluttet at bestyrelsen tager dette op og evt. indkalder til arb. Dag.


- Toiletforhold
Det arbejdes videre med at anskaffe toilet, Mark er allerede langte henne i denne proces, det blev besluttet at lade Mark arbejde videre med dette.

- Stævner og arrangementer

Der er besluttet at holde følgende stævner, de er ikke sat i kronologosk eller prioriteret rækkefølge.

-        2m konkurrence (Der blev snakket om konkurrencen som blev aflyst i 2012 pga. Manglende tilmeldelse, der var dog stemning for at prøve igen i 2013 og der blev nikket til at folk ville deltage.

-        Sæson start med lille klubtræf

-        F5B konkurrence (Konkurencen er en del af DM)

-        Helibatic

-        Helibatic

-        Sensommer træf (Det er ikke besluttet hvilket træf det er tale om, men weekenden er booket i MDK kalender).

-        1. sept. Træf på opfodring af MDK

-        Svæve dag

-        Sæson slut træf

Det blev besluttet at vi vil prioritere at vise KMFK flagget til byfesten istedet for AMFI teaterets kultur døgn. Vi vil også være til store tog bytte dag , som vi plejer.


- Skal nord/syd banen flyttes eller sløjfes
Det blev besluttet at slå græs på nord/syd banen, men ikke bruge penge til at vedligeholde den ellers.

7) Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Det blev besluttet at beholde kontingentet uændret


8) Eventuelt

Det belv spurgt til om vi skal holde klubaftener. Det blev snakket en del om hvad disse aftener skal bruges til, men det var stemmning for at klubaftener skulle være temaaftener og gerne med gæster udefra.

Bilag 1 side 1 af 1

Formandens beretning til KMFK generalforsamlingen 18. februar 2013

2012 har været et godt år for klubben , vi har fået styr på en masse ting, vores klubhus, container garage til plæneklipperen og flyvepladsen er vi også ved at få styr på, der vil selvfølgelig gå nogen tid før den er rigtig fin, men vi er godt på vej.

Vi har desværre været udsat for hærværk på banen, men jeg vil mene at vi med lidt arbejde nok skal få den lavet fin igen.

I 2012 blev klubben 50 år , vi fik holdt et fint jubilæum synes jeg, vejrguderne var ikke helt på vores side, men synes alt taget i betragtning at det var en meget fin dag.

Der var mange der var med til at få det hele til at spille, det ville ikke kunne lade sig gøre ellers.

Med Mark i spidsen og med flere medlemmers hjælp blev vores 50 års jubilæum afviklet meget fint. Claus’es og Franks koner hjalp til med at sælge pølser hele dagen, det var virkelig flot. Stor tak til alle der var med til at få dette forholdsvis store arrangement afviklet så fint!
Steen skal også have en stor tak for stille udstyr til rådighed for klubben, grill, generator og tidligere på året også rendegraver mm.

Græsslåning er der endelig kommet styr på efter at Kaj forlod os har der ikke rigtigt været styr på dette før nu. Claus står for planlægningen og selve arbejdet fåretages sammen med Jan, Per og Harry.. I skal have en stor tak..! Det er der virkelig komme styr på og det er dejligt at komme ud på flyvepladsen og se at det bare fungerer. Det er ekstremt meget værd da en flyveklub uden en god bane ikke er meget værd.

Vi har i 2012 vist KMFK flaget til Store tog bytte dag og til AMFI teaterets kultur døgn
kulturdøgnet levede ikke helt op til vores forventninger, vi skal have diskuteret om vi vil være med igen da vi ikke havde en god stand plads og måske er det heller ikke den rigtige målgruppe vi henvender os til på teateret.

Hjemmesiden har været noget brugt, dog ikke helt så meget som jeg gerne ville, vi har nu haft omkring 174500 besøgende, ved ikke helt hvad vi skal forvente, men siden er lidt låst i forhold til forum og billeder mm. Det kunne være at vi skulle kigge på en anden udbyder således at vores hjemmeside bliver mere åben for aktive medlemmer, tænker her på forum og mulighed for at lægge billeder ud.

I 2013 forventer jeg at vi får lavet mindst 2 træf udover helibatic og F5b konkurrencen. Vi skal i hvert fald have flere medlemmer ud på pladsen og arbejde mere for at få et hyggeligt samvær på pladsen... evt. med grill aftener mm. igennem sommeren.

Vi skal huske at vores klub ikke bliver bedre end vi selv gør den til.

Det var ordene herfra

Hans Hilmar Dam
Referat KMFK General forsamling 28 Feb 2012 Kl 19:00

Lars Thim blev valgt som dirigent

Mark blev valg som referent.

Fmd. beretning indeholdte bl.a. etablering på Birkendegaard, møde med jægerne, et farvel til Stejlhøj efter 30 år, hvor arealet ny er overdraget Kalundborg RC, Nyt klub hus er kommet på plads (næsten) container er på vej (Uge 12) meget græsslåning ( 1,6 Ha). Skoleflyet er blevet brugt meget i 2011, og en 2 M konkurrence med stor tilslutning.

Der har været nogle møder med kommunen for at finde tilskud til bl.a.  jævning af banen.

Det er fastlagt at 50 år lubilæum og officiel baneindvielse løber af stabelen d 11 Aug 2012

Ron havde gjort mange tanker omkring de mange udgifter så der var indstillet et forslag vedr kontingent for 2012 og videre frem.

Der havde været stor søgning til indendørs flyvning 2011/12 .

Lidt malurt i bægret var at vi 2011 mistede vore mangeårige formand Kaj Skafte, en god modelflyvekammerat - Nekrolog kan ses i MFN

God udvikling i klubben med håb om flere aktive idet pladsen sagtens kan bære det, god hjemmeside med Forum, smart SMS service, hvor der pt er 30 tilmeldte.

Fmd beretning blev godkendt.

Pkt 4 Ændring af paragraf 9

Per Thim om det betød at best skulle konstituere sig flere gange i løbet af året? det var ikke meningen

Best mente at man skulle nu ændre efter forholdene da det er en lille klub.

Delforslag vedr. de sidste 2,5 linjer flyttes til den paragraf hvos den hører hjemme ( Paragraf ??)

Forslaget vedtaget.

Pkt 5 Kasserens beretning - regnskab fremlagt og godkendt.

        Fremskrivning af budget for 2012 vedlagt til orientering.

Pkt. 6 Valg

Ron - genvalgt

Jens - Genvalgt

Claus Jensen - Takkede af

Claus Christensen - Nyvalgt

Brian Dahl - Nyvalgt Bestyrelses suppleant

Revisorer - Per Thiim & Rud Olsen  Valgt

Pkt. 7 Indkomne forslag

7.1 Festudvalg - Mark valgt flere indkaldes senere når behovet opstår

7.2 Arbejdsdage Forslag at dette løses via SMS system

Lars T. Hvis der ikke mødes op på dagen skal kontingentet så bruges til at betale for andre for arbejdet.

Afstemning om arbejdsdag -

Kunne det være et frivilligt bødesystem? Der blev talt meget om en løsning men summen var at dette var svært da det er en lille frivillig forening, skulle de være pisk eller gulerod.

Man vil prøve med en mail/SMS omkring havd der skal laves og så kan folk byde ind mht. tis & ressourcer.

Bestyrelsen finder en løsning i forhold til de løsnings forslag som blev fremlagt.

7.3 Græsslåning