Regler for flyvning ved Birkendegaard

Gældende pladsregler

Det er vigtigt at pladsen er så sikker som muligt for piloter og andre tilstedeværende.  Reglerne skal sikre at flyvningen foregår på en sikker og forsvarlig måde.

Alle aktive piloter skal være medlem af Modelflyvning Danmark (MDK). Anden gyldig forsikring kan benyttes af KMFK's medlemmer, når denne som minimum yder samme dækning som forsikringen tegnet gennem MDK, herefter benævnt forsikringsbevis. Forsikringsbevis udstedes af KMFK mod behørig dokumentation.

Gyldigt årskort/forsikringsbevis SKAL placeres i korttavlen inden flyvning påbegyndes. Tavlen er placeret ved bordene i det sydvestlige hjørne af banen.  

Der må kun flyves fra pilotfeltet. Feltet aftales mellem piloterne på pladsen. Piloterne skal stå samlet. 

I tilfælde af nødlanding skal flyveren hentes hurtigst muligt. Unødvendig færdsel og ophold på banerne er forbudt under flyvning.

Hvis flyet nødlandes nord for flyvepladsen, kan dette hentes ved at gå tilbage langs med togbanen og op over broen. Der må aldrig færdes over eller omkring jernbanen.

Flyvning bagved vindmøllerne (mod vest) er strengt forbudt. Se separat kort, hvor der må flyves.

Skader, påført vindmøllerne, er udenfor MDK's og klubbens ansvar. Check din egen forsikring og hold ALTID god afstand til møllerne.

Jernbanen må KUN overflyves i mindst 30 meters højde.

Der må ikke flyves med modeller over 16 kg på pladsen.

Alle piloter skal overholde gældende støjgrænser, og bestyrelsen kan forlange, at de enkelte fly bliver støjmålt.

Alle piloter skal stå samlet i pilotfeltet, svævepiloter skal straks efter start begive sig til pilotfeltet.

Ved ude-landinger og styrt hvor det er nødvendigt at hente flyver udenfor vores område, skal det sikres, at flyver hentes så forsvarligt som muligt - både i henhold til jagtfolk og naboens afgrøder. 

Overflyvning af P-plads, klubhus og pilotfelt er forbudt.

Der må kun flyves i aftalt område, som det fremgår af landszonetilladelsen.

Piloter må ikke flyve solo, før de er godkendt af en af klubbens instruktører, og har vist gyldigt årskort fra MDK eller forsikringsbevis, jf. pkt. 1. Gæstepiloter og ikke trænede piloter skal henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne for at få lov til at flyve på pladsen.

For piloter, der anvender 35 MHz sender, skal frekvensklemme anbringes i korttavlen sammen med gyldigt årskort/forsikringsbevis  inden senderen tændes.

Der må ikke køres hurtigere end 15 km/t på grusvejen langs jernbanen.

Det henstilles til medlemmerne at efterlade flyvepladsen som da I selv modtog den.

Der skal aldrig være tvivl om, at RC fly har vigepligt for "full size" fly.

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning.

Bestyrelsen 13-04-2016